เกี่ยวกับเรา

เราคือใคร….

กศน.ตำบลปลายพระยา   ที่อยู่ : ๑๒๒/๒๔ ถนน อ่าวลึก-พระแสง ตำบลปลายพระยา   อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่  โทรศัพท์ : ๐๘ ๑๙๕๖ ๕๙๓๔  เบอร์โทรสาร : …….-…….    E-mail   ติดต่อ : iam_dol@hotmail.com , Face book : กศน.ตำบล ปลายพระยา  สังกัด : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปลายพระยา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่

 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

               โดยจัด ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีพ   เพื่อ การพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ ของบุคคลและกลุ่มบุคคล เป็นการแก้ปัญหาการว่างงาน และส่งเสริม ความเข็มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  มี  4  ประเภท  คือ
2.1 การฝึกทักษะอาชีพ โดยจัดการศึกษาด้านอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เพื่อสนองความต้องการของผู้เรียน  ให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการอาชีพ
2.2 การเข้าสู่อาชีพ  เป็นการพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้สามารถคิด  วิเคราะห์  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่อาชีพ
2.3 กลุ่มพัฒนาอาชีพ  เป็นการส่งเสริมความรู้และประสบการณ์แก่กลุ่มที่มีอาชีพประเภทเดียวกัน ให้สามารถพัฒนาปริมาณและ คุณภาพผลผลิตเข้าสู่การจำหน่ายมีรายได้ยิ่งขึ้น  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม
2.4 การพัฒนาด้วยเทคโนโลยี  เป็นการให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่ต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาอาชีพและศักยภาพแก่ตนเองและกลุ่ม

                การจัดการศึกษาอาชีพทั้ง  4 ประเภท เป็นกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องทั้งการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ มิได้แยกจากกันโดยเด็ดขาดเช่น  เมื่อเรียนพัฒนาอาชีพ  อาจจะต้องการความรู้  ทักษะอาชีพบางอย่างที่มีเสริมให้อาชีพ ที่ดำเนินการอย่างมีคุณค่ามากขึ้น

X