เข้าห้องเรียนออนไลน์ Classroom

เลือกอาจารย์ผู้สอน

ตำบลปลายพระยา

เข้าสู่ห้องเรียน

ตำบลเขาเขน

เข้าสู่ห้องเรียน

ตำบลคีรีวง

เข้าสู่ห้องเรียน

ตำบลเขาต่อ

เข้าสู่ห้องเรียน

ลิงค์แบบฝึกหัด ม.ต้น

๑. แนะนำตัว  https://forms.gle/7WJWB5qpQuFG2ZMDA

๒. วิชาเศรษฐกิจพอเพียง   https://forms.gle/p2FknnSwzpDSrpPf8

๓. วิชาภาษาไทย  https://forms.gle/5wXr2CzfZQFeDifU6

๔. วิชาสุขศึกษา   https://forms.gle/pqY8bgbP3iEavr1p8

๕. วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง    https://forms.gle/XfcyRLXo4vKYJRPSA

ลิงค์แบบฝึกหัด ม.ปลาย

๑. แนะนำตัว   https://forms.gle/bpsWcMwJNy2CvHGv8

๒. วิชาวิทยาศาสตร์  https://forms.gle/QZuqtjwRYr426TbdA

๓. วิชาวิทยาศาสตร์    https://forms.gle/Ur6QCDRpxVbExr1Q7

๔. วิชาวิทยาศาสตร์   https://forms.gle/zKnEzmDQ9q1YBu5Q9

๕. วิชาสุขศึกษา   https://forms.gle/WX6NWauFkAnAiWS99

X